Ulf Hägglund, projektledare ”Smart specialisering i destinationen Jokkmokk”

Ny strategi och plan för turismens utveckling i Jokkmokk

Destination Jokkmokk ekonomisk förenings påbörjade arbete med att ta fram en strategisk och taktisk plan för turismens utveckling i Jokkmokk hamnade rätt in i Corona-krisen och besöksnäringens systemkollaps. ”Världen kommer se annorlunda ut när vi är bortom denna kris. Hur, när och var vi reser kommer vara annorlunda, resmönster, frekvens och efterfrågan kommer att vara annorlunda, och vi vill försöka ligga steget före”, säger projektledaren Ulf Hägglund, tidigare vd på Jokkmokks näringslivsbolag Strukturum.

Den liggande strategin togs fram av föreningen tillsammans med lokala intressenter år 2011 och ledde delvis till bildandet av ett destinationsutvecklingsbolag med delat ägande mellan föreningen och Jokkmokks kommun. Syftet var att tillsammans kraftsamla och arbeta tillsammans för näringens utveckling. Bolaget lades ned 2018.

Utifrån nedläggningen av bolaget och den omfattande händelseutvecklingen inom besöksnäringen fanns ett stort behov av att göra en uppdatering samt att komplettera strategin med en taktisk plan som visar på hur strategins utpekade insatser ska genomföras, av vilka och för vem.
 

”När styrelsen tog beslutet om att genomföra denna framtidsorienterade insats var förutsättningarna helt andra än de som står framför oss nu. Men utifrån dagens och morgondagens nya ovissa beteenden och behov hos resenärerna så kunde inte läget bli mer aktuellt och rätt att lägga tid och resurser på att anpassa erbjudandet från vår destination både utifrån konsekvenserna av Corona och utifrån en genomarbetad smart specialiserings-/diversifieringsmodell”, menar Ulf och fortsätter:

”Under 2019 intervjuade näringslivsbolaget Strukturum drygt 100 företagare inom Jokkmokks olika näringsgrenar. Nästan 85 % av de svarande företagsledarna pekade ut besöksnäringen som det område som har den största lokala potentialen för platsens utveckling. Det visar dels på att besöksnäringen redan är en viktig och erkänd tillväxtfaktor, dels att den har stora möjligheter att kunna utvecklas ytterligare.

”Ännu ett argument för den strategiska satsningen är den avmattning av den lokala tillväxten (+2 %) gällande besöksnäringen 2019 i Jokkmokks kommun.  Under ett år då tillväxtsiffrorna i övriga regionen Swedish Lapland i genomsnitt nått toppnivåer (+8 %) har vi minskat vår tillväxt lokalt. Det är en signal som vi måste ta på allvar.”

Smart specialisering visar vägen för besöksnäringen i Jokkmokk

Arbetet med den nya strategiska och taktiska planen drivs i projektet ”Smart specialisering i destinationen Jokkmokk – strategisk och taktisk hållbar utvecklingsplan för lokal destination kopplat till process för regional smart specialisering” och vilar på framgångsfaktorn och metoden Smart specialisering.

Begreppet introducerades av EU-kommissionen och kan beskrivas som ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom de områden på en plats där det finns störst potential för att lösa en samhällsutmaning som exempelvis nya jobb och företag.

Kraftsamlingen förutsätter bland annat nära samverkan mellan olika aktörer inom en plats – företag, det offentliga, akademi och användargrupper – och mellan olika nivåer i samhället, inte minst mellan den lokala och regionala nivån. Såväl besöksnäringsföretag och intressenter som exempelvis kommunen, övrigt näringsliv, regionala aktörer kommer bjudas in att delta i projektet aktiviteter och processer.

”Vi kommer även inom ramen för detta arbeta delta i det regionala arbetet med att ta fram den nya Regionala besöksnäringsstrategin 2030 samt processen för Regional smart specialisering som leds av Swedish Lapland Visitors Board”, avslutar Ulf Hägglund.

Korta fakta om projektet:

• Målet med projektet är att ta fram en strategisk och taktisk plan för besöksnäringen på orten, samt skapa fler nätverk mellan besöksnäringens aktörer.

• Syftet är att kraftsamla kring utvecklingen av besöksnäringen i Jokkmokk, knyta till sig fler samarbetsparter samt få näringens aktörer att dra åt samma håll.

• Ramverket för arbetet utgörs av rekommendationer och insikter ur Tillväxtverkets rapport ”Hur utvecklar vi hållbara turismdestinationer?”

• Aktiviteter i projektet är bland annat utveckling av varumärket Destination Jokkmokk, deltagande i regionala och nationella processer för smart specialisering och Regional besöksnäringsstrategi 2030, arrangerande av workshops och dialogmöten lokalt.

• Projektet finansieras av Destination Jokkmokk ekonomisk förening tillsammans med Leader Polaris, EU’s jordbruksfonder för landsbygdsutveckling samt Sparbanken Nord – Framtidsbanken.

Läs mer om projektet här >

Kontakta Ulf Hägglund, mail: smarcticsolutions@gmail.com, mobil: 070-664 54 78